DOKUMENTI UN AKREDITĀCIJAS ZIŅOJUMS
DOKUMENTI

SKOLA

 • Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība nr. 3513802582

 • Vispārējās izglītības programmas licence nr. 8729 vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas (kods 31011011) īstenošanai (izdota Rīgā, 2016.gada 11.augustā).​

 • Vispārējās izglītības programmas licence nr. V-8730 vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmas (kods 31014011) īstenošanai (izdota Rīgā, 2016.gada 11.augustā).
 • Vispārējās izglītības programmas licence nr. V-8728 pamatizglītības programmas (kods 21011111) īstenošanai (izdota Rīgā, 2016.gada 11.augustā).

PIRMSSKOLA

 • Vispārējās izglītības programmas licence nr.V-8727 pirmsskolas izglītības programmas (kods 01011111) īstenošanai (izdota Rīgā, 2016.gada 11.augustā).

Skola ir akreditēta no 2018.gada 8.februāra līdz 2024.gada 7. februārim.

Skolas stiprās puses:

 • Pedagogi plāno savu darbu, pamatojoties uz mācību priekšmeta standartu.

 • Izglītojamo vecumam un viņu mācību tempam piemērotu mācību līdzekļu, metožu, metodisko paņēmienu un mācību organizācijas formu izvēle, lai sasniegtu mācību stundas mērķus. Pedagogi jēgpilni vada stundas. Uz izglītojamo vērsta mācību darbība.

 • Izglītojamo mācīšanās spējas un motivācija tiek attīstītas gan mācību priekšmetu stundās, gan tiek piedāvātas papildu iespējas projektos balstītā mācīšanās, pētnieciskajā darbībā, olimpiādēs, skatēs, konkursos.

 • Pedagogu piedāvātās konsultācijas un fakultatīvās stundas nodrošina mērķtiecīgu atbalstu ikvienam izglītojamam. Pedagogu un atbalsta personāla sadarbības sistēmas attīstīšana, lai pilnveidotu izglītojamo individuālās mācību prasmes. Interaktīvā izglītojamo aptauja EDURIO, kura ļauj mācību priekšmeta pedagogam individuāli iepazīties ar izglītojamo vērtējumu par mācību procesa norisi klasē.

 • Mācību procesā panākts, ka izglītojamie aktīvi un droši spēj izteikt savu viedokli, darboties pie tāfeles. Droši spēj prezentēt savu darbu. Labas sadarbības prasmes grupā. Izglītojamie aktīvi iesaistās dažādos ar mācību procesu saistītos konkursos, projektos, zinātniskajā pētniecībā u.c.

 • Pedagogu un izglītības iestādes vadības sadarbība izglītojamo mācību sasniegumu apkopošanā un analīzē. Katram izglītojamam ir izveidota izaugsmes dinamikas izpētes karte.

 • Izglītības iestādē ir ieviesta regulāra informācijas apmaiņa starp izglītības iestādi un vecākiem, izmantojot e–klasi.

 • Izstrādātas vienotas prasības pārbaudes darbu izveidei, norisei un vērtēšanai un pedagogiem nostiprināta vienota izpratne par izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kritērijiem.

 • Izglītojamo ikdienas mācību darba sasniegumu rezultāti tiek uzskaitīti skolvadības e-klases žurnālā, kas dod plašas iespējas tālākai analīzei un turpmākā darba plānošanai. E–klases informācija pieejama pedagogiem, izglītojamiem un viņu vecākiem.

 • Pedagogi izmanto Office 365 vietni, analizējot katra izglītojamā individuālos mācību sasniegumus ikdienas mācību darbā un valsts pārbaudes darbos, plānojot tālāko mācību darbu.

 • Izglītības iestādes VPD vidējie rādītāji 3.kl. un 6.kl. ir augstāki nekā Rīgas pilsētā.

 • CE rezultāti par vispārējās vidējās izglītības ieguvi ir stabili un lielākoties augstāki par vidējo līmeni valstī. Visi izglītojamie ieguvuši vispārējo vidējo izglītību.

 • Ikdienas mācību sasniegumu un VPD rezultātu analīze un tālāko uzdevumu izvirzīšana, lai sasniegtu augstus izglītojamo rezultātus ikdienas mācību darbā un valsts pārbaudes darbos.

 • Piedāvātas visos mācību priekšmetos konsultācijas, t.sk., tematiskās.

 • Izglītojamajiem ir nodrošināta droša, atbilstoša mācību vide, ievērojot fizisko, emocionālo un psiholoģisko drošību.

 • Izglītības iestādē ir pieejams augsti kvalificēts atbalsta personāls.

 • Izglītojamajiem tiek sniegta iespēja padziļināti pilnveidot savu personību un izvirzīt mērķus personīgai izaugsmei dažādos mācību priekšmetos.

 • Izglītības iestāde piedāvā izglītojamajiem attīstīt savas individuālās vajadzības dažādos izglītības iestādes un klases pasākumos.

 • Tiek nodrošināta atbilstoši savām interesēm iespēja darboties kādā no interešu izglītības programmām vai radošajām darbnīcām.

 • Izglītības iestādē plānveidīgi un tālredzīgi tie realizēta karjeras izglītība, iesaistot maksimāli visas ieinteresētās puses – izglītojamos, viņu vecākus, sabiedriskās organizācijas, absolventus.

 • Izglītības iestādē ir izveidota sistēma darbā ar talantīgiem un izglītojamajiem, kam mācības sagādā grūtības.

 • Izglītības iestādē ir pārdomāts un produktīvs darbs ar izglītojamo vecākiem.

 • Izglītības iestādes tēls tiek pārdomāti veidots un popularizēts.

 • Izglītības iestādes apkārtne ir sakopta un integrējas kā vienota izglītības procesa sastāvdaļa.

 • Plānveidīgi un regulāri tiek veikta mācību vides uzlabošana.

 • Pedagogu, izglītojamo un darbinieku personīgās, atbalstošās savstarpējās attiecības ir pamats labam, mācīties un strādāt motivējošam mikroklimatam.

 • Visi esošie mācību kabineti, tajā skaitā sporta zāle, ir nodrošināti ar nepieciešamiem mācību līdzekļiem.

 • Izglītības iestāde ir nodrošināta ar nepieciešamo kopēšanas tehnikas vienību skaitu mācību materiālu pavairošanai. Visos gaiteņos ir pieejams bezvadu internets.

 • Izglītības iestādes pedagogiem ir atbilstoša izglītība mācību procesa sekmīgai realizācijai, kā arī visi pedagogi labprāt piedalās mērķtiecīgā mūžizglītībā.

 • Izglītības iestādes vadība plāno un koordinē pamatotu tālākizglītības aktivitāšu apmeklētību, nodrošinot mācību procesa nepārtrauktību.

 • Pedagogi regulāri izvērtē un analizē savu darbu.

 • Izglītības iestādē ir precīza vadības struktūra un veiksmīgs vadības komandas darbs.