html { scroll-behavior: smooth; }
KONSULTĀCIJAS UN IESTĀJEKSĀMENI
Uzņemšanas noteikumus skatīt šeit

1. Pirms iestājpārbaudījumiem aicinām apmeklēt KONSULTĀCIJAS:

 • no 20. maija līdz 24.maijam (Iepriekš piesakoties pa tālr. 29190397);

 • konsultācijas tiek rīkotas, lai iepazīstinātu audzēkņus un vecākus ar iestājeksāmena formu un prasībām;

 • konsultācijās var saņemt informāciju, kas palīdz izvēlēties konkrētu izglītības programmu;

 • iestājeksāmenus var kārtot arī tad, ja konsultācijas nav apmeklētas.

2. No 20. maija līdz 27.maijam (ieskaitot), darba dienās no 10:00-17:00 skolas lietvedībā jāiesniedz DOKUMENTI:

 • iesniegums (uz noteiktas formas veidlapas – pieejama lietvedībā un skolas mājas lapā);

 • fotogrāfija (3×4 cm);

 • dzimšanas apliecības kopija;

 • ārsta izziņa 027/u par bērna veselības stāvokli;

 • iegūtās izglītības mūzikā (ja tāda ir un stājas uz 2. vai augstāku klasi) dokumenta (piem., liecības) kopija.

3. Jānokārto IESTĀJPĀRBAUDĪJUMS:

27.maijā 17.00 (par citu laiku vienoties iepriekš pa tālr. 29190397). Eksāmenā notiek muzikālās dzirdes, atmiņas un ritma pārbaude:
 • jānodzied viena dziesma (vēlams tautasdziesma),

 • jāatkārto pedagoga spēlētas skaņas un melodijas (ar balsi),

 • jāatkārto pedagoga spēlētas ritma frāzes (ar plaukstām);

Reflektantiem uz 2. vai augstāku klasi jākārto iestājpārbaudījums specialitātē un solfedžo atbilstoši attiecīgās klases prasībām.

Skola ir akreditēta un tai ir piešķirts valsts finansējums. Saskaņā ar Skolas valdes lēmumu mācību maksa mēnesī 50,- EUR.

 • Rēķins tiek izrakstīts ar kārtējā mēneša pirmo datumu par katru iepriekšējo mēnesi.

 • Katra mācību gada sākumā ir jāveic vienreizēja iemaksa par mācību līdzekļiem 25,-EUR apmērā.