html { scroll-behavior: smooth; }
PAR MŪZIKAS SKOLU
Ilze Ērkšķe

Mūzikas skolas direktore

Pastāvīgi un patstāvīgi vingrināties domāt, lai spētu jēgpilni darboties šajā pasaulē.

Mūzikas skolā piedāvājam apgūt

Klavierspēle

Flautas spēle

Ģitāras spēle

Sitaminstrumentu spēle

Saksofona spēle

Vijoles spēle

Kora klase

UZŅEMŠANA SAGATAVOŠANAS KLASĒ

Sagatavošanas klasē uzņem audzēkņus bez priekšzināšanām mūzikā. Mācību maksu nosaka Skolas valde katra mācību gada sākumā. Tā ir atkarīga no stundu skaita nedēļā un MK noteikumiem par skolotāju algas likmēm. Pēc sagatavošanas klases audzēkņiem ir iespēja turpināt mācības 1.klasē.


Lai uzsāktu mācības mūzikas skolā:

 • jāapmeklē konsultācija izvēlētajā specialitātē;
 • jāaizpilda iesnieguma veidlapa, kuru izsniedz konsultējošais pedagogs (lejupielādēt veidlapu), tai klāt jāpievieno bērna dzimšanas apliecības kopija un ārsta zīme, ka var mācīties divās skolās;
 • jāpiedalās iestājeksāmenos.

Iestājeksāmenu laikā pārbauda bērna muzikālo dzirdi, atmiņu un ritma izjūtu:

 • jānodzied viena brīvi izvēlēta dziesma ar vārdiem;
 • jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās skaņas;
 • jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās melodijas;
 • plaukšķinot jāatkārto skolotāja nospēlētās melodijas ritmisko zīmējumu.
UZŅEMŠANA 1. UN VECĀKAJĀS KLASĒS

1.klasē uzņem audzēkņus ar priekšzināšanām izvēlētajā specialitātē (pēc sagatavošanas klases), taču atsevišķās specialitātēs atkarībā no vecuma un muzikālajām dotībām audzēkņi var tikt uzņemti 1. klasē arī bez priekšzināšanām. Aicinām apmeklēt konsultācijas, kuru laikā pedagogi palīdzēs izvēlēties specialitāti un ieteiks, vai stāties uz 1. vai sagatavošanas klasi.
Mācību maksu nosaka Skolas valde katra mācību gada sākumā. Tā ir atkarīga no stundu skaita nedēļā un MK noteikumiem par skolotāju algas likmēm.


Lai uzsāktu mācības mūzikas skolā:

 • jāapmeklē konsultācija izvēlētajā specialitātē;
 • jāaizpilda iesnieguma veidlapa, kuru izsniedz konsultējošais pedagogs (lejupielādēt veidlapu), tai klāt jāpievieno bērna dzimšanas apliecības kopija un ārsta zīme, ka var mācīties divās skolās;
 • stājoties uz 2.-9. klasi, jāiesniedz mūzikas skolas liecība;
 • jāpiedalās iestājeksāmenos.

Uzņemot bērnus 1. klasē, iestājeksāmenu laikā tiek pārbaudīta bērna sagatavotība mācībām mūzikas skolā, kā arī muzikālās dotības.


Iestājeksāmenu laikā:

 • jāatskaņo sagatavota programma specialitātē (instrumenta spēlē vai dziedāšanā (kora klasē – 2 dziesmas, no kurām viena ir latviešu tautas dziesma) – ar priekšzināšanām;
 • jānodzied viena brīvi izvēlēta dziesma ar vārdiem - bērniem bez priekšzināšanām;
 • pārbauda bērna muzikālās dotības (muzikālo dzirdi, atmiņu un ritma izjūtu).
 • plaukšķinot jāatkārto skolotāja nospēlētās melodijas ritmisko zīmējumu.

Uzņemot bērnus vecākajās klasēs (sākot no 2.klases), iestājeksāmenu laikā pārbauda bērna zināšanas un prasmes atbilstoši klases izglītības programmas prasībām.


Iestājeksāmenu laikā:

 • jāatskaņo sagatavota programma specialitātē (instrumentu spēlē vai dziedāšanā);
 • pārbauda bērna zināšanu līmeni pārējos mācību priekšmetos (piemēram, solfedžo un mūzikas teorijā, klavierspēlē).

KĀ MŪS ATRAST?
Mūzikas skola