Privātās vidusskolas “Patnis” piedāvāto izvēles grozu izveide

Privātās vidusskolas “Patnis” mērķis, īstenojot jaunās izglītības programmas vidusskolā, ir paaugstināt izglītības kvalitāti, saglabājot skolas vērtības un unikalitāti.

Balstoties uz skolas stiprajām pusēm - individualizētu un diferencētu pieeju, kā arī balstoties uz ārējā un iekšējā audita rezultātiem, mēs piedāvājam divus jaunus izglītības virzienus. Mūsu skolas stiprās puses ir: angļu valoda, matemātika, vizuālā māksla, mūsdienīga vide, radošums. Stiprās puses stiprināsim abās jaunajās programmās.1. Vispārējās vidējās izglītības valodu un kultūras programma

 • Padziļinātie kursi angļu valodā, latv.val. un literatūrā, kultūrā un mākslā;
 • mentoringa programma, kas nodrošinās kvalifikācijas kursa izvēli 11.klasē, kā arī palīdzēs izvēlēties jomu, ko studēt augstskolā Latvijā vai ārzemēs;
 • 3.svešvaloda - vācu valoda;
 • starptautiskais eksāmens (IELTS, Cambridge, Cambridge business);
 • starptautiskais kvalifikācijas kurss izvēlētajā priekšmetā;
 • specializētais kurss biznesa angļu valodā, dizaina domāšana.


Jomas, ko izvēlēties augstskolās:

Visas humanitārās specialitātes.

 • Filoloģija
 • Tulkošana
 • Kultūras vadība
 • Modernās valodas un bizness
 • Kultūras un sociālā antropoloģija
 • Uzņēmējdarbība un vadīšana


Vispārējās vidējās izglītības matemātikas un inženierzinātņu programma ar specializāciju arhitektūrā un dizainā:

 • padziļinātie kursi fizikā vai matemātikā, tehnoloģijās un dizainā, angļu valodā;
 • mentoringa programma, kas nodrošinās kvalifikācijas kursa izvēli 11.klasē, kā arī palīdzēs izvēlēties jomu, ko studēt augstskolā Latvijā vai ārzemēs;
 • starptautiskais eksāmens (IELTS, Cambridge);
 • specializētie kursi arhitektūras vēsturē, modulēšanā, dizaina domāšana;
 • sadarbība ar nozares speciālistiem.


Šajā programmā padziļināti tiks apgūti sekojoši mācību priekšmeti - matemātika/fizika, tehnoloģijas un dizains, angļu valoda, kas ļaus veiksmīgi turpināt studijas izvēlētajā nozarē augstskolās Latvijā vai ārzemēs. Papildu tiks piedāvāti sekojoši specializētie priekšmeti: arhitektūras vēsture, modelēšana, kas veicinās skolēnu interesi un radīs izpratni par arkitektūras virzienu, ekoloģisko aspektu arkitektūrā, urbānismu un pilsētplānošanu.

Jomas, ko izvēlēties augstskolās:

Visas eksaktās un inženierzinātņu jomas, piemēram:

Arhitektūra (Architecture)
Būvniecība (Civil engineering)
Elektrotehnikas un elektronikas inženierija (Electrical and electronics engneering)
Inženiermehānika (Mechanical engineering)
Ķīmijas inženierija (Chemical engineering)
Datorinženierija (Computer engineering)
Inženierekonomika (Engineering economics)
Tehniskā tulkošana (Technical translation)


Kā iestāties 10.klasē:

 • 1. Dokumentus iesniedz, aizpildot iesniegumu skolas mājas lapā www.patnis.lv līdz
 • 2. Skolēns, stājoties skolā, iesniedz dokumentus:
  • 2.1.dokumentu kopiju par iepriekš iegūto izglītību,
  • 2.2.dzimšanas apliecības/pases kopiju, uzrādot oriģinālus,
  • 2.3. bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u)
 • 3.Uzņemšanas kritēriji:
  • 3.1. apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts;
  • 3.2. sekmju izrakstā visos mācību priekšmetos ir pietiekams vērtējums;
  • 3.4. stājoties vispārējās vidējās izglītības valodu un kultūras izglītības programmā:
   • 3.4.1.sekmju izrakstā angļu valodā un latviešu valodā ir ne mazāk kā 6 balles gadā;
  • 3.5.Stājoties vispārējās vidējās izglītības matemātikas un inženierzinātņu programmā ar specializāciju arhitektūrā un dizainā:
   • 3.5.1.sekmju izrakstā matemātikā un angļu valodā ir ne mazāk kā 6 balles gadā;
  • 3.6.Intervija