Personas datu aizsardzība

Šī politika nosaka SIA Patnis, SIA Patnis un partneri un Biedrība "IDEJAS UN PATNIS” - turpmāk Patnis, personu datu apstrādes principus.

Mēs apzināmies, ka personas dati ir vērtība, un apstrādājam tos, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo personas datu drošību.

Mūsu mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, līgumos un citos ar pakalpojumu saistītos dokumentos) var būt sniegta papildu informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

Kādiem mērķiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus ar mērķi kvalitatīvi sniegt pakalpojumus, kas ietver līgumu sagatavošanu, noslēgšanu, to izpildi, pakalpojuma attīstību un uzlabošanu, kā arī citu ar to saistītu funkciju izpildes nolūkos. Mēs varam izmantot Jūsu personas datus, lai nodrošinātu Patņa un/vai Klientu, bērnu, apmeklētāju drošības, dzīvības, veselības un citu tiesību aizsardzību, atbildētu uz jūsu lūgumiem un jautājumiem. Dati var tikt izmantoti komercdarbības plānošanai, veikšanai, analītikai, norēķinu administrēšanai, parādu atgūšanai, risku pārvaldības vajadzībām, un lai nodrošinātu normatīvajos aktos un iestāžu izdotajos norādījumos noteikto pienākumu izpildi, piemēram, datu drošības nodrošināšanu vai tirgus caurskatāmības principu izpildei. Citos specifiskos nolūkos, kad dati var tikt izmantoti personai tiek sniegta informācija brīdī, kad tiek sniegti attiecīgie dati.

Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir:

  • līguma noslēgšana un izpilde;
  • normatīvo aktu izpilde;
  • Klienta piekrišana;

Patņa leģitīmo interešu izpilde vai aizstāvība.

Kur mēs iegūstam Jūsu personas datus?

Jūsu datus mēs saņemam tieši no Jums. Papildus tam mēs iegūstam datus no iestāžu uzturētiem reģistriem, piemēram, Valsts izglītības informācijas sistēma.

Kādus personas datus mēs iegūstam par Jums?

Mēs iegūstam tikai tos Jūsu datus un tādā apmērā, kas nepieciešami iepriekš konkrēti nodefinētiem nolūkiem (pakalpojuma sniegšana, līguma izpilde, Klienta aizsardzība, utt.)

Personas datu kategorijas, kuras Patnis vāc un apstrādā:

Nr.p.k. Datu kategorija Piemēri
1. Personas identifikācijas dati Vārds, uzvārds, personas kods/ID, dzimšanas datums, personu
apliecinoša dokumenta dati, piem. pases numurs
2. Kontaktinformācija Adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese
3. Audzēkņa dati Audzekņa vārds, uzvārds, personas kods, adrese, izglītības
dokumenti
4. Klienta dati Klienta numurs, līguma numurs
5. Pakalpojuma dati Pakalpojuma nosaukums, cena, atlaide
6. Norēķinu dati Bankas konta numurs, rēķina numurs, summa, parāda summa
7. Fotogrāfijas Fotogrāfijas no pasākumiem, fotogrāfijas uzņemšanas datums
8. Videoieraksti Videoieraksti Patņa objektos
9. Dati, kas iegūti, lai realizētu
pušu tiesiskās intereses
Valsts un pašvaldības līdzfinansējums
10. Īpašu kategoriju dati Audzēkņa veselības stāvoklis
11. Dati par Klienta, kā datu
subjekta, tiesisko interešu
realizāciju
Iesniegtie pieteikumi un sūdzības


 

Kam mēs atklājam Jūsu personas datus?

Patnis bez tiesiska pamata neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju.

Pakalpojuma nodrošināšanas nolūkā dati tiek nodoti apstiprinātiem personas datu apstrādātājiem. Šādos gadījumos Patnis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Patņa norādēm un atbilstoši normatīvajiem aktiem, kā arī no apstrādātājiem tiek pieprasīts veikt atbilstošus drošības pasākumus. Ar personas datu apstrādātājiem, kas veic apstrādi Patņa vārdā var iepazīties šeit.

Lai izpildītu ar likumu uzliktus pienākumus dati tiek atklāti likumā noteiktajā apmērā likumā noteiktām iestādēm (piemēram, VID, tiesībsargājošas iestādes u.c.).

Lai nodrošinātu Patņa likumīgo interešu aizsardzību dati var tikt nodoti parādu piedziņas iestādēm, un citām personām, kuras var tikt iesaistītas Patnim sniedzot pakalpojumu, kā piemēram, pasta pakalpojumu sniedzēji.

Kā Patnis nodrošina Jūsu datu aizsardzību?

Patnis aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Patnim saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības?

Jums ir tiesības saņemt informāciju, vai Patnis apstrādā Jūsu personas datus un, ja apstrādā, tad piekļūt tiem, pieprasīt savu Personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi, iebilst savu Personas datu Apstrādei, ja Personas datu izmantošana ir pamatota ar leģitīmajām interesēm, atsaukt savu piekrišanu, ja Personas dati tiek apstrādāti pamatojoties uz piekrišanu. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad piekrišana bija spēkā.

Jums ir tiesības prasīt savu Personas datu dzēšanu, piemēram, ja Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja Personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai normatīvajos aktos noteiktu pienākumu, ierobežot savu Personas datu Apstrādi, piemēram, laika periodā, kad Patnis izvērtē, vai Klientam ir tiesības uz savu datu dzēšanu.

Jums ir tiesības saņemt savus Personas datus, kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanas un līguma izpildi, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).

Jums ir tiesības netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Jūs kā Klientu. Šīs tiesības nav spēkā, ja lēmuma pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu ar Klientu, ja lēmuma pieņemšana ir atļauta saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai ja esat devis savu nepārprotamu piekrišanu.

Jums ir tiesības iesniegt sūdzības par Personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja uzskatāt, ka Personas datu Apstrāde pārkāpj Jūsu tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. Sazināties ar Patni par piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par Personas datu izmantošanu Jūs varat izmantojot norādīto kontaktinformāciju.

Kā mēs uzglabājam un aktualizējam jūsu datus?

Jūsu datus mēs glabājam vismaz tik ilgi, cik ilgi pastāv savstarpēji tiesiski nodibinātas attiecības. Uzglabāšanas periods pēc klientu attiecību izbeigšanās ir atkarīgs no datiem un to izmantošanas mērķa. Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Klientu, Patņa leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, civiltiesībām u.tml.). Personas dati, kuriem ir beidzies apstrādes pamats, tiek dzēsti.

Mēs cenšamies nodrošināt mūsu rīcībā esošo personas datu pareizību un atbilstību, dzēšot nevajadzīgos datus un atjauninot novecojušos datus.

Kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA PATNIS, vienotās reģistrācijas Nr. 40103122825, juridiskā adrese: Gregora iela 13A, Rīga, LV-1046, Latvija. Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: das@vertibas.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Patņa juridiskajā adresē, var uzdot interesējošus jautājumus saistībā ar personas datu apstrādi.

* Patnis ir tiesīgs jebkurā brīdī vienpusēji grozīt Privātuma politiku saskaņā ar normatīvajiem aktiem, padarot pieejamu Klientam Privātuma politikas aktuālo versiju, ievietojot informāciju par datu apstrādi mājaslapā www.patnis.lv vai paziņojot Klientam par grozījumiem pa pastu, e-pasta starpniecību vai citā veidā.