Privātā vidusskola Patnis 2019./2020. māc.g.
skolas metodiskā darba plāns
Pakāpeniski pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenojums
Metodiskā virziena koncepcija

Skolotāji strādā metodiskajās apvienībās – grupās/komandās.

-1.-3. klase

-4.-6. klase

-7.-9. klase

-10.-12.klase

Ko gribam sasniegt mācību gada beigās:

- Skolēni saprot, ka mācību process un arī vērtēšana balstās uz SR, skolēnu motivācija aug,
skolēni sāk iedziļināties mācību procesā pēc būtības.

- Savstarpējā stundu vērošana ir veicina lielāku sadarbību, ideju pārņemšanu savā praksē,
veiksmīgākas AS ieviešanu savās stundās.

- Metodiskās bāzes pilnveide. Dalīšanās materiālos.

Visas komandas vieno skolas metodiskā tēma, mērķis, skolas prioritāte, savukārt atšķirīgais ir katras komandas vecumposms, kas to vieno (un attiecīgi mācību metodes, stundas didaktiskais modelis, atgriezeniskās saites paņēmieni utt., kā sasniegt skolas metodisko mērķi).


Metodiskā tēma: skolotājs – mācīšanās vadītājs.
Mērķis: skolēnu metakognitivitātes attīstība un pilnveide caur efektīvu uz skolēna mācīšanos virzītu stundu.
Skolas prioritāte: skolēni domā par savu mācīšanos, vada to, izmantojot dažādas mācīšanās stratēģijas, izvērtē savu sniegumu, domā, kā to uzlabot.

Darba plāns
Skolas kā organizācijas darbība Skolotāju darbība Skolēnu darbība
Visa kolektīva iesaiste darba plānošanā, īstenošanā, refleksijā Individuāla un komandas darba plānošana saistībā ar mērķi Strādā individuāli, arī sadarbojoties
Metodisko sanāksmju plānošana Mācīšanās stratēģiju apzināšana Mācībās izmanoto dažādas mācīšanās stratēģijas
Teorētisko un praktisko semināru organizēšana SR un AS plānošana katrai stundai Mērķtiecīgi un jēgpilni izvirza SR katrā stundā
Pieredzes apmaiņa JU izvēle katrā stundā Iesaitās uzdevumu izpildē
MK tematiskās tikšanās – jaunā standarta apzināšana, aktualitāšu apzināšana; viedokļi, diskusija Tālākās darbības mērķtiecīga plānošana, kritisks izvērtējums Tiecas jēgpilni izvērtēt savu darbu
Darba organizācijas izmaiņas: blokstundas, metodiskā darba pārstrukturēšana no metodiskajām komisijām uz metodiskajām komandām, (1.-3.kl., 4.-6.kl., 7.-9.kl.,10.-12.kl.) Īsteno skolas gada darba plānu Īsteno skolas gada darba plānu
Skolotāju mērķi 2019./2020. māc.g.

Katrs pedagogs katram mēnesim savā mācību priekšmetā katrai klasei formulē mērķi (pamatā- Skolas metodiskais gada plāns).

Mācību satura plānošana skolas līmenī

Skolas metodiskais gada plāns

Ciklogramma

Datums Skolotāja (komandas) darbība Skolēnu veicamās darbības Piezīmes
Augusts, septembris 1.Didaktiskie modeļi, efektīva uz skolēna mācīšanos virzīta stunda Skolotāju individuāls darbs
Metodiskā sapulce oktobris 2.Analīze, izvērtējums, mērķi Noskaidro, kādu redz savu mācību darbu. Kā man mācīties? Diskusija
Rudens brīvlaiks/ 23., 24. oktobris 3.Mācību sasniegumu vērtēšana Dalīšanās pieredzē
Metodiskā diena par vērtēšanu
Metodiskais seminārs par didaktiskajiem modeļiem/lektors, 5h kurss
Metodiskā sapulce Novembris 4.Analīze, izvērtējums, mērķi Diskusija
Ziemas brīvlaiks Decembris,janvāris 5.Atgādnes, instrukcijas, domāšana par mācīšanos Noskaidro, kādu redz savu mācību darbu. Kā man mācīties? Metodiskais seminārs par atgriezenisko saiti/lektors,5h kurss
Diskusija
Metodiskā sapulce Februāris 6.Analīze, izvērtējums, mērķi Diskusija
Pavasara brīvlaiks Marts 7.Atgriezeniskā saite Noskaidro, kādu redz savu mācību darbu. Kā man mācīties? Praktiskais seminārs 20.03.20202. – savas pieredzes popularizēšana ārpus skolas
Aprīlis, maijs 8.Analīze, izvērtējums, mērķi Noskaidro, kādu redz savu mācību darbu. Kā man mācīties? Anketēšana, diskusija/maijs/
Metodiskā diena Jūnijs 9.Skolotāju prezentācijas par gadā paveikto Komandu prezentācijas, viedokļu apmaiņa, refleksija, jaunu plānu izvirzīšana Metodiskā diena, pārskats + praktiskā prezentācija, saruna
Secinājumi, refleksija, ieteikumi jaunā māc.g. plānam

TĀLĀKĀS DARBĪBAS PLĀNOŠANA

- Sagatavoties darbam pēc jaunā standarta, aprobēt teorētiskās zināšanas praksē

- Mērķtiecīgi pilnveidot savu profesionālo kapacitāti

- MK sanāksmēs padziļināti iepazīties ar standartu, programmām

- Dalīties pieredzē, metodiskās bāzes izveide

- Pilnveidot un stiprināt skolotāju un skolēnu-skolotāju sadarbības prasmes

- Vīzija par skolēnu – mērķtiecīgs darbs (sadarbība) skolēniem, skolotājiem, vecākiem

- Pašvadīta mācīšanās, domāšana par savu mācīšanos

Jauna mācību darba organizācijas forma


2018./2019. māc.g.

- īstenots darbs bloka stundās;

- 1.-6.kl. ieviesta dinamiskā pauze;

- stundas īsteno ne tikai klasēs, bet visā skolas teritorijā, pilsētvidē;

- (F) priekšmetu plānojums pēc dinamiskās pauzes (no pl.13.00).

No 2019./2020.māc.g.

- 1.kl. klases stunda sadalīta visas nedēļas garumā – 5 līdz 10 min. Reizi mēnesī piektdienās 15 min. plānota saruna kopā ar vecākiem (par mēnesī piedzīvoto skolā, sadzīvē);

- 1.kl. 6. st. – Support & Challenge (mācību motivācijas veicināšana; diferencēts darbs ar katru skolēnu; 2x nedēļā S&C stundās piedalās native spiker pedagogs vai angļu valodas pedagogs, nodarbības notiek bilingvāli);

- 1.-3.kl. (F) nodarbībā Mīļākās grāmatas stunda integrēt teātra mākslas elementus (domāt par jauno standartu);

- turpinām blokstundu dalījumu;

- turpinām 1.-6.kl dinamisko pauzi;

- plānot lielākus laika blokus sociālajām zinībām, dabaszinātņu jomu priekšmetu apguvei (jo nepieciešami lauka pētījumi).

spied uz attēla, lai palielinātu