Pieteikšanās skolai

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI

Uzņemšana 1.klasē
Lai pieteiktos mācībām 1.klasē, tiek aizpildīts elektroniskais iesniegums skolas direktorei skolēna reģistrēšanai pretendentu sarakstā. Skolas direktore sazinās ar topošā pirmklasnieka vecākiem/ aizbildņiem un vienojas par pārrunu laiku. Ja abas puses vienojas par turpmāku sadarbību, tiek slēgts līgums, vecāki/ aizbildņi iesniedz bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u, var būt no bērnudārza) un uzrāda dzimšanas apliecību.

Uzņemšana 2.-9.klasē
Vecāki/ aizbildņi sazinās ar skolas direktori un vienojas par pārrunu laiku. Uz pārrunām ierodas vecāki/ aizbildņi un skolēns. Notiek pārrunas ar direktori un skolotāju/-iem. Ja abas puses vienojas par turpmāku sadarbību, tiek slēgts līgums, vecāki/ aizbildņi aizpilda elektronisko iesniegumu, skolēna personas lietu, medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u), liecību/starpliecību no iepriekšējās skolas un uzrāda dzimšanas apliecību.

Uzņemšana 10.klasē
Lai pieteiktos mācībām 10. klasē, tiek aizpildīts eletroniskais iesniegums iesniedzams skolas direktorei/direktores vietnieci izglītības jomā vidusskolā. Skolas direktore/ direktores vietniece izglītības jomā vidusskolā sazinās ar topošā skolēna vecākiem/ aizbildņiem un vienojas par pārrunu laiku. Uz pārrunām ierodas vecāki/ aizbildņi un skolēns. Ja abas puses vienojas par turpmāku sadarbību, tiek slēgts līgums, vecāki/ aizbildņi iesniedz skolēna personas lietu, medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u) no iepriekšējās skolas, pamatizglītības apliecības un sekmju izraksta kopijas, uzrādot oriģinālus, kā arī uzrāda dzimšanas apliecību.

Uzņemšana 11.-12.klasē
Vecāki/ aizbildņi sazinās ar skolas direktori/ direktores vietnieci izglītības jomā vidusskolā un vienojas par pārrunu laiku. Uz pārrunām ierodas vecāki/aizbildņi un skolēns. Notiek pārrunas ar skolas direktori/ direktores vietnieci izglītības jomā vidusskolā. Ja abas puses vienojas par turpmāku sadarbību, tiek slēgts līgums, vecāki/ aizbildņi aizpilda eletronisko iesniegumu, skolēna personas lietu, medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u), liecību/starpliecību no iepriekšējās skolas un uzrāda dzimšanas apliecību.

  • Pašreiz Kontaktinformācija
  • Par audzēkni
  • Pabeigts
Vecākam vai aizbildnim