Sadarbības partneri

Institūcijas, ar kurām  noslēgti sadarbības līgumi 

Sadarbību īsteno pamatizglītības programma un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

  • IXL platforma
  • Baltic council
  • Vides izglītības fonds
  • Edurio 
  • E-klase
  • uzdevumi.lv
  • soma.lv
  • letonika.lv
  • skolo.lv

IXL platforma
IXL ir viena no vispopulārākajām mācīšanās platformām pasaulē. Katru gadu to izmanto 11 miljoni skolēnu. Skolēniem ir iespēja pilnveidot savas zināšanas un prasmes matemātikā, angļu val., dabaszinībās, sociālajās zinībās. Platforma piedāvā personalizētu atbalstu, lai veicinātu katra skolēna izaugsmi. Šogad Patnis mācību procesā papildu izzina matemātiku, apgūstot ASV izglītības standartu. Platformu izmanto no 1. līdz 12. klasei.

Baltic council
BCIE ir vienīgais eksāmenu centrs Latvijā, kur var kārtot šādus starptautiskus eksāmenus kā IELTS, Cambridge English (Young Learner’s, KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC, ILEC, TKT), ACCA, Aptis, Open University un University of London neklātienes eksāmenus, kā arī ir UCAS informācijas centrs, kas piedāvā palīdzību ar iestāšanos Lielbritānijas universitātēs Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. BCIE vada iestāšanās eksāmenus ārzemju privātskolām un koledžām (BUSSATS, UKiset), kā arī sniedz detalizētu informāciju par eksāmeniem, eksāmenu datumiem, cenām un sagatavošanās kursiem. 

Vides izglītības fonds
Vides izglītības fonds ir dibināts un darbojas ar mērķi veicināt ilgtspējīgu attīstību.
Fonds darbojas vides izglītības, ekosertifikācijas un vides publisko iniciatīvu jomā, Latvijā pārstāvot starptautisko organizāciju Foundation for Environmental Education. Mūsu skola sadarbībā ar fondu jau 5. gadu īsteno Ekoskolas programmu.

Edurio
Edurio aptaujas palīdz uzlabot izglītības kvalitāti, nodrošinot iespēju regulāri ieklausīties skolotāju, skolēnu, vecāku un skolu vadītāju viedoklī. Aptaujas radītas sadarbībā ar izglītības ekspertiem, īpaši domājot par izglītības iestāžu vajadzībām.

E-klase
E-klase ir elektroniska skolvadības sistēma, kas nodrošina visu pedagoģiskajā procesā nepieciešamo dokumentāciju. Mūsu skolā tā ir pamata saziņas platforma starp skolēnu vecākiem. 

Uzdevumi.lv
Uzdevumi.lv pieejama teorija, uzdevumi un testi 1.-12. klases mācību priekšmetos. Skolēni portālā var patstāvīgi apgūt mācību tēmas un sagatavoties ieskaitēm un valsts pārbaudes darbiem, skolotāji – sūtīt skolēniem pārbaudes darbus, bet vecāki – sekot līdzi sava bērna zināšanām. Mūsu skolā šo platformu izmanto gan ikdienas mācību darbā, gan pārbaudes darbos. 20./21.m.g. pirmo reizi izmantojām arī 3., 6., 9.kl. diagnostikas darbu īstenošanā.

Soma.lv
Soma.lv ir mācību satura platforma, kurā vienuviet ir apvienots ne tikai tradicionālais digitālais mācību saturs — mācību grāmatas, rokasgrāmatas, uzdevumu krājumi, mācību video latviešu valodā, drukājamās un digitālās darba lapas, bet arī inovatīvā Viedgrāmata, kas apkopo mūsdienīgas un interaktīvas mācību tēmas, izzinošus un zinātniski precīzus mācību video un pašpārbaudes testus, lai skolēns varētu sekot līdzi savam progresam.

Letonika.lv
Letonika.lv ir digitāls zinību resurss - ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un literatūrā, uzticams avots ar plašu informāciju par Latviju. Sadarbojoties ar autoriem un iesaistoties projektos, ir radīta viena no apjomīgākajām un kvalitatīvākajām digitālās informācijas krātuvēm latviešu valodā.

Skolo.lv
21./22.m.g. mūsu skola uzsāks sadarbību ar skolo.lv gan mācību materiālu apzināšanā, gan skolotāju tālākizglītībā.

Patnis iesaistījies iniciatīvā "Latvijas skolas soma"
Kas ir iniciatīva "Latvijas skolas soma"?

Avots: https://lv100.lv/jaunumi/vadlinijas-iniciativas-latvijas-skolas-soma-istenosanai/